HITELEKTRONIK izbira jezika/
sprachenauswahl

SLOVENSKO
DEUTSCH

PRODUKTI :

- toroidni transformatorji

- zaliti v ohišje

- v kovinskem ohišju

- elektronski regulator

TEHNIČNE MOŽNOSTI

TEHNIČNE INFORMACIJE

INSTRUMENTI :

- digitalni

NASLOV

EMAIL

 

TEHNIČNE INFORMACIJE

Transformator
je statični kos z dvema ali več navitji, ki z magnetno indukcijo transformira napetost in tok iz enega v drugo navitje;ponavadi drugačnih vrednosti pri isti frekvenci.

Toroidni transformator
Posebna izvedba oblike železnega jedra transformatorja.(okrogli svitek).

Primarno navitje
je namenjeno za priključitev na napetostno omrežje (vhodna stran transformatorja).

Sekundarno navitje
je za priključitev potrošnikov oz. porabnikov energije.

Statični oklop
je kovinska prevodna plast med dvema navitjema, ki razdeli medsebojno kapacitivnost proti masi.

Magnetni oklop
je transformatorska pločevina navita okoli transformatorja, ki zmanjšuje magnetno stresanje.

Transformator z ločenima navitjema
ima dva medsebojno galvansko ločena navitja.

Avtotransformator
je transformator, pri katerem sta primarno in sekundarno navitje med seboj povezani in je en del celotnega navitja skupen prim. in sek. strani.

Visokonapetostni transformator
ima napetost sekundarnega navitja od 1000V do 100.000V.

Varnostni ločilni transformator
ima na izhodu enega ali seštevek več navitij napetost praznega teka max.50Veff ter močneje medsebojno izolirana primarna in sekundarna navitja.

Ločilni transformator
ima  medsebojno močneje izolirana primarna in sekundarna navitja ter napetosti navitij ne presegajo 1000Veff.

Mali transformatorji
so transformatorji pri katerih nazivna moč ne preseže 16KVA, primarne in sekundarne napetosti pa so manjše od 1000Veff.

Zaščitni razred 1
Transformator ima osnovno izolacijo in dodatno kovinsko s priključnim vodnikom, ki ščiti pred električnim udarom, četudi bi se osnovna izolacija poškodovala.

Zaščitni razred 2
Transformator v tej klasi je močneje izoliran in nima zaščitnega vodnika.

Zaščitni razred 3
Transformator,v katerem zaščita pred električnim udarom temelji na SELV in pri katerem se ne pojavi napetost višja od SELV, je v razredu 3.

Zaščita pred kratkim stikom
- samoodporen
je transformator brez zaščitnih elementov,ki se pri preobremenitvi ali kratkem stiku ne pregreje nad mejno temperaturo.

- nesamoodporen
je kratkostično odporn transformator ki je opremljen z zaščitnim elementom, ki prekine prim. ali sek. tokokrog ali pa zmanjša tok v njem, če je transfomator preobremenjen ali pa v kratkem stiku in po odstranitvi preobremenitve zopet normalno deluje. Zaščitni elementi so: temperaturne varovalke , tokovna  stikala, PTC upori....

- neodporen
je transfomator, ki se pri preobremenitvi ali kratkem stiku pregreje nad mejno temperaturo.

- nenevaren v primeru okvare
je transformator, ki pri katerem se ob preobremenitvi izljuči primarni tokokrog in je nenevaren za uporabnika.

Nazivna moč (VA)
je vsota produktov nazivnih napetosti in tokov posameznih navitij.

Napetost praznega tek
je sekundarna napetost neobremenjenega transfomatorja pri priključeni primarni nazivni napetosti.

Male napetosti
so napetosti do 50Veff ali 70,7V peek enosmerne.

Visoke napetosti
so napetosti večje kot 1000Veff ali 1414Vpeek enosmerne.

Kratkostična napetost
je primarna napetost, ki pri kratkosklenjem sekundarnem navitju požene sekundarni nazivni tok.

Temperaturna varovalka
je temperaturno občutljivi element, ki se pri določeni temperaturi prekine.

Temperaturno stikalo
je stikalo, ki se pri določeni temperaturi preklopi v drug položaj (razklene ali sklene kontakt) in se po ohladitvi zopet vrne v prvotnega.

Delovna temperatura
je maksimalna temperatura, ki jo transfomator doseže pri polni obremenitvi.

Temperatura okolja ta
je maksimalna temperatura okolice, pri kateri transfomator še sme delovati.Če ni označeno je 15-25°C.

SELV (safety extra-low voltage)
Napetost je manjša od 50Veff ali 120Vpeek DC med navitji ali navitji in zemljo ter so izolirana proti napajalnemu navitju.

SEV-Schweizer Elektrotechnischer Verein

VDE-Verband Deutscher Elektrotechniker

UL-Underwrites Laboratories INC

SIMBOLI

V - volt (enota za napetost
A - amper (enota za tok)
VA - voltamper (enota za naz.moč)
Hz - hertz (enota za frekvenco)
-zaščitni razred 2
- ločilni transformator
- varnostni ločilni transformator
- varnostni ločilni kratkostično odporen transformator (samoodporn ali nesamoodporen)
- kratkostično neodporen avto transformator

Transformatorje lahko delimo po :

A. zaščiti pred električnim udarom
    - zaščitni razred 1
    - zaščitni razred 2
    - zaščitni razred 3

B. odpornost pred kratkim stikom ali preobremenitvijo
    - samoodporni transformator
    - nesamoodporen transformator
    - neodporen transformator
    - nenevaren v primeru okvare (fail-save)

C. glede na mobilnost
    - stacionarni transformator
    - fiksni transformator
    - prenosni transformator
    - ročni transformator

D. glede na čas delovanja
    - stalno obremenjeni
    - kratko obremenjeni
    - pulzno obremenjeni

Informacije: Damjan Sever,univ.dipl.ing. tel.:01 5122271

linki :